ѹ 12 .. 2561 (ӹǹҹ3679)

นายปวีณวัจน์ คงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

นางสาวเพ็ญสิริ สมาฤกษ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงารการเงินและบัญชี

นางสาวดวงดาว เผือกจันทร์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจรีวรรณ อ้นประวัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสัพพัญญุ เนียมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

นายจตุรงค์ ไชยเพชร
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำสำนักงาน

นายสราวุฒ ขวัญไชยโภคา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นายภุชงค์ พรหมจันทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอท่าแซะ

นายอุทัย วรพันธ์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอปะทิว

นายสุขชัย จันทนคีรินทร์
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองชุมพร
นายสถาพร บุญทองชู
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอสวี
นางสาวชวนพิศ มั่งมี
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอทุ่งตะโก

นายก้องเกียรติ คงชุม
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอหลังสวน

นายวุฒิชัย ทองแก้ว
เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอละแม