ѹ 24 .. 2562 (ӹǹҹ1553)

(1) ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
(2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของจังหวัด รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(4) ควบคุม กำกับ ดูแลด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด
(5) ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
(6) ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
(7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
(8) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย