ระเบียบและกฎหมาย

พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙   20 เม.ย. 2564 180 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ (3)   20 เม.ย. 2564 179 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ (2)   20 เม.ย. 2564 165 ครั้ง
พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ (1)   20 เม.ย. 2564 165 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒   20 เม.ย. 2564 169 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๖   20 เม.ย. 2564 158 ครั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕   20 เม.ย. 2564 167 ครั้ง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ (คู่มือสำหรับประชาชน(บุคคลธรรมดา)   20 เม.ย. 2564 170 ครั้ง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ (คู่มือสำหรับประชาชน(นิติบุคคล)   20 เม.ย. 2564 160 ครั้ง