แถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี 2563

25 พ.ย. 2563      327 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี 2563 ณ บริเวณศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดชุมพร นางกรรวีร์อร นิลยกานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพรถือเป็นงานสำคัญที่จังหวัดชุมพรจัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 ถึง 26 ธันวาคม 2563 ณ โครงการพัฒนาหนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร ในส่วนกิจกรรมในงานปีนี้ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆเห็นตรงกันว่า ควรจะเน้นในเรื่องการเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร เป็นหลัก เพื่อให้ชาวชุมพรรวมถึงประชาชนที่มาเที่ยวงานได้เห็นถึงความสำคัญของพระองค์ท่าน เกิดความ เลื่อมใสศรัทธา และเคารพในพระองค์ท่าน ซึ่งยังคงกิจกรรมหลักไว้เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เช่น วันที่ 19 ธันวาคม 2563 วันเปิดงาน ช่วงเช้า 7.00 น. มีพิธีทางศาสนา 8.00 น.พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จากนั้นต่อด้วยการรำเทิดพระเกียรติฯโดยประชาชนชาวชุมพร ณ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ช่วงบ่ายวันเดียวกัน จะมีขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯและของดีชุมพร ในขบวนก็จะประกอบด้วย ขบวนรถแห่เทิดพระเกียรติ ที่มีการตกแต่งสวยงามจากอำเภอต่าง ๆ ขบวนรถอัญเชิญพระรูปเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเปิดให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมถวายดอกกุหลาบแดงสักการะพระรูป ขบวนรำเทิดพระเกียรติ โดยพี่น้องประชาชน จาก 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร และจะมีพิธีเปิดงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ในเวลา 19.00 น . บนเวทีกลางการจัดงาน แต่ละคืนก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของหน่วยงานองค์กร กลุ่มพลังมวลชนต่างๆในจังหวัดชุมพร และมีศิลปิน นักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงในงาน ตลอด 9 วัน 9 คืน นอกจากนั้นบนเวทีกลางยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษอีกหลายรายการ เช่น - คืนวันที่ 22 ธันวาคม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - 24 ธันวาคม การประกวดมิสชุมพร 2020 - 25 ธันวาคม การแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และของดีจังหวัดชุมพร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ในจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการสาธิต กิจกรรมการแข่งขัน ที่เปิดให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่น กิจกรรมการแข่งขัน 3 ประเภท ดังนี้ 1. การแข่งขันกรีดยางพารา แข่งขันวันที่ 20 ธันวาคม 2563 2. การแข่งขันแปรรูปอาหารจากมัลเบอรี่ แข่งขันวันที่ 22 ธันวาคม 2563 3. การแข่งขันคั่วและชงกาแฟ แข่งขันวันที่ 24 ธันวาคม 2563 กิจกรรมสาธิตอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ 1.สาธิตการส่งเสริมอาชีพจากมัลเบอรี่ –รังไหมโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชุมพร 2.สาธิตการส่งเสริมอาชีพ จากน้ำผึ้งโดย ศูนย์ผึ้ง 3.สาธิตการลดต้นทุนและส่งเสริมความรู้ เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 4.สาธิตการเลี้ยงปูนา แปรรูปปูนาโดยประมงจังหวัดชุมพร 5.สาธิตการทำปุ๋ยชีวภาพ เช่นน้ำหมักชีวภาพ สารไล่แมลง โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดจำหน่ายแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน ของจังหวัดชุมพร ประมาณ 50 บูท ผู้ซื้อสินค้าสามารถใช้สิทธิโครงการของรัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการช้อปดี มีคืน ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร จัดนิทรรศการพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้ง นิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานตัวแทนกระทรวงต่างๆ ไปร่วมการออกร้าน จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ ให้บริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยด้วย แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า งานกาชาดเป็นงานที่จัดคู่กับงานเทิดพระเกียรติฯมาต่อเนื่อง เหตุที่ต้องมีการจัดงานกาชาดก็เพื่อเป็นการหารายได้มาสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาด ในการให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเหล่ากาชาดไม่มีรายได้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ รายได้ของเหล่ากาชาดมาจากการบริจาคของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ปีนี้กิจกรรมหลักของการออกร้านกาชาด มี 2 กิจกรรม คือ 1. การออกสลากกาชาด 2. การออกร้านกาชาด สำหรับสิ่งของที่จะนำมาเป็นรางวัลในร้านกาชาด เป็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนบริษัทห้างร้าน หน่วยงานราชการ ร่วมกันบริจาค ซึ่งจังหวัดชุมพรจะมีการจัดงานวันรวมน้ำใจ เพื่อรับมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านกาชาดจังหวัดชุมพร ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีกำลังทรัพย์ มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธา และขอเชิญร่วมสนับสนุนร้านกาชาดในงานเทิดพระเกียรติฯและงานกาชาดจังหวัดชุมพร ปีนี้ด้วย